Τελευταίες ειδήσεις
 1. Ο Δήμος Μας

  Δημαρχείο

  Δήμαρχος: Καμίνης Γεώργιος
  Τηλέφωνο: 210-5277000, 210-5242551
  Fax: 210-5246943
  Ιστοσελίδα: www.cityofathens.gr
  Έκταση: 0   τ.χλμ.
  Πλυθυσμός: κάτοικοι
 2. Κ.Ε.Π. - Ο.Α.Ε.Δ. - Αστυνομικό Τμήμα

  Κ.Ε.Π.

  Διεύθυνση: Κειριάδων 70
  Τηλέφωνο: 210-3421280, 210-3421480
  Fax: 210-3421208
  Ιστοσελίδα: www.kep.gov.gr

  Ο.Α.Ε.Δ.

  Διεύθυνση: Αργοστολίου 8 Μοσχάτο
  Τηλέφωνο: 210-9410340
  Fax: 210-9410340
  Ιστοσελίδα: www.oaed.gr

  Αστυνομικό Τμήμα

  Διεύθυνση: Ιπποθοντιδών 45
  Τηλέφωνο: 210-3418100, 210-3418115
  Fax: 210-3418116
  Ιστοσελίδα: www.cityofathens.gr
 3. Περί του τόπου

  Μολονότι νομίζομεν, ότι πάσα γνώσις και επιστήμη είναι από τα ωραία και πολύτιμα πράγματα, αλλ' ότι άλλη εκ των επιστημών υπερέχει άλλης ή διά την ακρίβειαν αυτής (ως τα μαθηματικά), ή διότι είναι γνώσις πραγμάτων υψηλοτέρων και θαυμασιωτέρων (ως η αστρονομία), όμως την ψυχολογίαν δυνάμεθα και δια τους δύο τούτους λόγους δικαίως να θέσωμεν μεταξύ των πρώτων επιστημών. Φαίνεται δε ότι η γνώσις της ψυχής είναι μεγάλη συμβολή εις την γνώσιν της όλης αληθείας (της φιλοσοφίας) και μάλιστα της φύσεως (της φυσικής)• διότι η ψυχή είναι τρόπον τινά η αρχή των όντων, τα οποία έχουσι ζωήν. Ζητούμεν λοιπόν να εξετάσωμεν και να μάθωμεν πρώτον την φύσιν και την ουσίαν της 1. Μολονότι νομίζομεν, ότι πάσα γνώσις και επιστήμη είναι από τα ωραία και πολύτιμα πράγματα, αλλ' ότι άλλη εκ των επιστημών υπερέχει άλλης ή διά την ακρίβειαν αυτής (ως τα μαθηματικά), ή διότι είναι γνώσις πραγμάτων υψηλοτέρων και θαυμασιωτέρων (ως η αστρονομία), όμως την ψυχολογίαν δυνάμεθα και δια τους δύο τούτους λόγους δικαίως να θέσωμεν μεταξύ των πρώτων επιστημών. Φαίνεται δε ότι η γνώσις της ψυχής είναι μεγάλη συμβολή εις την γνώσιν της όλης αληθείας (της φιλοσοφίας) και μάλιστα της φύσεως (της φυσικής)• διότι η ψυχή είναι τρόπον τινά η αρχή των όντων, τα οποία έχουσι ζωήν. Ζητούμεν λοιπόν να εξετάσωμεν και να μάθωμεν πρώτον την φύσιν και την ουσίαν της ψυχής, έπειτα και πάντα τα συμβεβηκότα και τα φαινόμενα αυτής, από τα οποία άλλα μεν φαίνονται ότι είναι ιδιάζοντα της ψυχής πάθη (1), άλλα δε ότι υπάρχουσι και εις τα ζώα ένεκα της ψυχής (2). 2. Αλλ' οπωςδήποτε είναι βέβαια δυσκολώτατον πράγμα να αποκτήσωμεν αξιόπιστον (θετικήν) γνώσιν αυτής. Διότι, όπως και εις πολλά άλλα πράγματα, ούτω και εδώ προβάλλει το ζήτημα τί είναι η ουσία, τί είναι το πράγμα. Και ήθελε τις νομίσει αμέσως ότι μία μόνη μέθοδος υπάρχει δι' όλα τα πράγματα, των οποίων θέλομεν να γνωρίσωμεν την ουσίαν, όπως μία μόνη υπάρχει απόδειξις των ιδιαιτέρων ποιοτήτων αυτών, και ότι επομένως πρέπει ταύτην να ζητήσωμεν την μέθοδον. Αλλ' εάν δεν υπάρχη μέθοδος μία και κοινή προς γνώσιν του τί είναι τα πράγματα, ακόμη δυσκολωτέρα γίνεται η πραγματεία αύτη. Διότι τότε θα χρειασθή να εξετάσωμεν δι' έκαστον αυτών ποίαν ιδίαν οδόν θα ακολουθήσωμεν και όταν γείνη φανερόν ποία είναι η οδός αύτη, ή απόδειξις ή διαίρεσις ή και άλλη τις μέθοδος, πολλαί ακόμη πλάναι θα υπάρχωσι και απορίαι, από ποίας δηλαδή αρχάς πρέπει να ορμηθή η ζήτησις. Διότι αι αρχαί των διαφόρων πραγμάτων διαφέρουσιν αλλήλων• άλλαι λ.χ. είναι αι αρχαί των αριθμών και άλλαι αι των επιπέδων.

 4. Πολιτιστικό Ημερολόγιο

  Σύντομα Κοντά Σας

 5. Χρήσιμα Τηλέφωνα

  Χρήσιμα Τηλέφωνα

  'Αμεση Δράση : 100
  Τουριστική Αστυνομία : 171
  Λιμενική Αστυνομία : 108
  Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού : 171
  Δασική Υπηρεσία : 191
  'Αμεση Βοήθεια (ΕΚΑΒ) : 166
  Υπηρεσία Εξυπηρέτησης του Πολίτη : 1502
  Συνήγορος του Πολίτη : 210-7289600
  Έθνικός Οργανισμός Πρόνοιας : 197
  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή : 1520
  Ινστιτούτο Καταναλωτών : 11721
  Το Χαμόγελο του Παιδιού : 1056
  Κέντρο Δηλητηριάσεων : 210-7793777
  Κέντρο Αιμοδοσίας : 210-5236571
  Γραμμή Ζωής - Ψυχικής Υγιεινής : 175
  ΟΚΑΝΑ : 210-8898200
  Ανοιχτή Γραμμή για το AIDS : 210-7222222
  ΙΚΑ - Ραντεβού : 184
  Εφημερεύοντα Νοσοκομεία - Φαρμακεία : 1434
  ΕΥΔΑΠ : 1022 ΔΕΗ : 1050 ΟΤΕ : 121
  ΟΣΕ : 1110 Δρομολόγια : 1440
  Δελτίο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης : 1448
  Χρηματιστήριο : 1424 1424
  Πρόγραμμα Θεάτρου και Κινηματογράφου : 1422
  Αποτελέσματα Παιχνιδιών ΟΠΑΠ : 1444
  Αποτελέσματα "ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ" : 1400
  Ιππόδρομος - Λαχεία : 1445

Σύντομα Κοντά Σας

Κειριαδών 101 Κ. Πετράλωνα
Χαμοστέρνας 34 Αθήνα
Αλόπης 48 Αθήνα
Πειραιώς 195 (έναντι PRAKTIKER) Πετράλωνα
Λεωφ. Καλλιρόης 178 Πετράλωνα
Χαμοστέρνας 32 & Περσέως Κ. Πετράλωνα
Κειριαδών 40 Κ. Πετράλωνα
Παναγή Τσαλδάρη 17 & Κλειούς
Χαμοστέρνας Ταύρος
Φυλασίων 44 ( πλησίον ταχυδρομείου ) Κ. Πετράλωνα
Δαιδαλίδων 6 Κ. Πετράλωνα
Θρασύλλου 47 Φυλή
Κειριαδών 57 Κ. Πετράλωνα
Αλκίφρονος 81 Κ. Πετράλωνα
Κειριαδών 47 Πετράλωνα
Κειριαδών 53 Κ. Πετράλωνα
Ηούς 81 & Νεφέλης 22 Κ. Πετράλωνα
Κειριαδών 149 & Αντιστράτου Κ. Πετράλωνα
Κειριαδών 145 Κ. Πετράλωνα
Φυλασίων 40 Κ. Πετράλωνα
Κειριαδών 41 Κ. Πετράλωνα
Κειριαδών 134 Κ. Πετράλωνα